Smaller Default Larger

Cele i zasady działania Fundacji

Podstawową działalnością fundacji jest działalność edukacyjna w środki finansowe na realizację zadań statutowych fundacja pozyskuje przede wszystkim poprzez prowadzoną działalność zarobkową.

 

 

 Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 2. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 4. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży poprzez:
  - rehabilitację, w tym rehabilitację metodą hipoterapii,
  - aktywizację i rehabilitację społeczną i zawodową,
  - integrację środowiskową,
 5. Upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz prawach dziecka.
 6. Upowszechniania hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci i młodzieży.

  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 2. Działalność edukacyjną.
 3. Inicjowanie, wspieranie i wdrażanie różnorodnych form aktywizacji społecznej i zawodowej, rehabilitacji oraz integracji,
 4. Prowadzenie stałych zajęć hipoterapii, realizowania programu rehabilitacji zleconej przez lekarza,
 5. Prowadzenie zajęć integracyjnych z dziećmi zdrowymi oraz organizowania imprez integrujących środowisko rodzin dzieci niepełnosprawnych a także pomocy rodzinom w tworzeniu grup wsparcia,
 6. Przygotowywania dzieci i młodzieży do olimpiad specjalnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
 7. Organizację i prowadzenie imprez i obozów integracyjnych w siedzibie i poza siedzibą Fundacji,
 8. Informowanie środowisk lekarzy i pacjentów o zaletach i możliwościach stosowania hipoterapii,
 9. Współpracę z innymi osobami, a w szczególności z fundacjami, również zagranicznymi, prowadzącymi podobną działalność w zakresie wymiany doświadczeń, wypracowania nowych metod, organizowania wspólnych przedsięwzięć,
 10. Współpracę z organami administracji samorządowej i państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi,
 11. Prowadzenie działalności integracyjnej wśród dzieci i młodzieży ze środowisk niewydolnych wychowawczo i tzw. trudnych środowisk poprzez organizowanie grup wolontariuszy,
 12. Organizowanie i prowadzenie wykładów oraz szkoleń,